§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep jest własnością Fundacji Arrow-Instytut Przywództwa podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000357837, z siedzibą 31-155 Kraków, ul. Ogrodowa 1/2, pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6762427987, REGON: 121246569.

§ 2
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują koszty przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

§ 3
TOWAR
1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 4
KOSZTY I TERMINY WYSYŁKI
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności przelew lub płatność kartą do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

§ 5
PŁATNOŚCI
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą. Właściciel oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6
PROCEDURA REKLAMACJI
1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinny niezbędne do ich rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji).
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
3 Reklamacje należy zgłaszać pod adres;
kontak@instytutprzywodztwa.org.pl

§ 7
ZWROT PIENIĘDZY
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przelewem bankowym na numer podany przez konsumenta.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Arrow-Instytut Przywództwa ,ul Ogrodowa ½, 31-155 Kraków,
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia. W tym celu należy sie skontatowąc z administratorem pod adres; kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl

Więcej informacji na stronie w Polityka Prywatności

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.