Regulamin uczestnictwa w Warsztatach

§ I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w Warsztatach „GLS HR”, która odbędzie się w  Krakowie w dniu 24 października 2019 r.
 2. Organizatorem Warsztatów jest Fundacja Arrow – Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Ogrodowej 1/2, NIP 6762427987.
 3. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Oficjalny Serwis internetowy dedykowany Warsztatom znajduje się pod adresem www.instytutprzywodztwa.org.pl.
 5. Znaczenie terminów używanych w niniejszym Regulaminie jest następujące:

Organizator:
Fundacja Arrow – Instytut Przywództwa z siedzibą przy ul. Ogrodowa 1/2, 30-518   Kraków, NIP 6762427987.

Serwis: strona internetowa dostępna pod adresem www.instytutprzywodztwa.org.pl.

Formularz Rejestracyjny: formularz on-line znajdujący się w Serwisie Organizatora.

Uczestnik: osoba zgłoszona do udziału w Warsztatach.

Rejestrujący: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji uczestnika (siebie lub innych osób) na Warsztaty poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny w Serwisie Organizatora.

Potwierdzenie Udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Warsztatów w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

Opłata Warsztatowa: opłata wnoszona przez Uczestnika tytułem udziału w Konferencji.

§ II Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Warsztatów zgodne z opisem w Serwisie Warsztatów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Warsztatów, nawet w dniach, w których odbywają się Warsztaty, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności poszczególnych prelekcji.
 3. Zmiany w programie Warsztatów, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez Uczestnika Organizator zwróci uczestnikowi w pełnej wysokości.
 5. Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Warsztatach bez podania przyczyny.
 6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom poczęstunku w trakcie Warsztatów w postaci przerw kawowych.

§ III Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego wymagań.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone osobom trzecim szkody oraz zniszczenia na terenie obiektu, w którym prowadzone są działania związane z Warsztatami, i zobowiązany jest do pokrycia strat wynikłych z tego tytułu.
 4. Organizator może przeprowadzać w trakcie Warsztatów sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku/głosu każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Uczestnik, który takiej zgody nie wyrazi zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.

§ IV Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest spełnienie łącznie następujących postanowień:
 • zgłoszenie uczestnictwa (samodzielnie lub przez Rejestrującego) w Serwisie Organizatora poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego;
 • zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
 • otrzymanie Potwierdzenia Udziału od Organizatora;
 • uiszczenie Opłaty Warsztatowej w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora (samodzielnie lub przez Rejestrującego).

2. Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby pełnoletnie. Udział niepełnoletniego w Warsztatach jest możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego albo w towarzystwie osoby dorosłej.

§ V Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem/Rejestrującym a Organizatorem.
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed datą Warsztatów, chyba, że Organizator zdecyduje się zakończyć rejestrację w terminie wcześniejszym. Zgłoszenia drogą elektroniczną, poprzez stronę, www.instytutprzywodztwa.org.pl, są prowadzone do dnia 23.10.2019 roku. Po tym terminie możliwa jest rejestracja bezpośrednia w dniu rozpoczęcia Warsztatów.
 3. Uczestnik/Rejestrujący zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał podczas rejestracji.
 6. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • otrzymywanie od Organizatora informacji mailowych dotyczących Warsztatów;
 • otrzymywanie od Organizatora informacji nt. innych organizowanych przez niego wydarzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail;
 • udostępnienie adresu e-mail podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach konkretnych Warsztatów.
 • Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na  adres kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 1. Po zakończonej rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną stanowiącą potwierdzeniem udziału.
 2. Każdy Uczestnik otrzymuje podczas Warsztatów materiały warsztatowe. Każdy Uczestnik ma również prawo do poczęstunku na przerwach.

§ VI Warunki płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania Opłaty Warsztatowej związanej z udziałem w Warsztatach zgłaszanych przez siebie Uczestników, zgodnie z cennikiem podanym w Serwisie Warsztatów.
 2. Płatność powinna być wykonana przelewem elektronicznym lub przez system płatności online T-Pay.
 3. Zarówno Rejestrujący jak i Uczestnik mają prawo do otrzymania faktury VAT za wykupione uczestnictwo w Konferencji. W celu uzyskania faktury należy w skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl.
 4. Rejestrujący, który nie uiści opłaty rejestracyjnej w ciągu trzech dni od momentu rejestracji, zostanie automatycznie usunięty z listy Uczestników.

§ VII Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Warsztatach i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% zrealizowanej Opłaty Warsztatowej w przypadku rezygnacji, która nastąpi minimum 14 dni przed wyznaczoną datą Warsztatów.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą Warsztatów Uczestnikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% zrealizowanej Opłaty Warsztatowej.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać środkami komunikacji elektronicznej (kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl) lub  telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 664 721 181. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ VIII Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora należy zgłaszać  środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl wyłącznie w ciągu 14 dni od daty zakończenia Warsztatów.
 2. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej wpływu.
 4. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem Warsztatów nie uprawnia Uczestnika/Rejestrującego do zmniejszenia opłaty warsztatowej, ani otrzymania ekwiwalentu.

§ IX Ochrona danych osobowych

 1. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników, podane podczas rejestracji na Warsztaty w Formularzu Rejestracyjnym, przetwarzane są przez Organizatora, w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Warsztatach, w tym: przeprowadzenia oraz realizacji Warsztatów, celach rejestracyjnych oraz w związku z obsługą techniczną strony rejestracyjnej, jak również w celu wystawienia faktury.
 2. Organizator, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje, że:
 • Administratorem tak zebranych danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Arrow-Instytut Przywództwa z siedzibą w Krakowie przy ul. Ogrodowej 1/2
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Warsztatach, jak również – o ile Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – w celach określonych w § 5 pkt. 6.
 • odbiorcą danych osobowych Uczestnika jest Organizator; dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Organizatora oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia. W tym celu Uczestnik musi poinformować Organizatora kontaktując się droga elektroniczna na adres; kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl
 • Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy i udział w Warsztatach;
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Więcej informacji na stronie w Polityka Prywatności.

§ X Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik powinien zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Warsztatów należy kierować drogą elektroniczną na adres kontakt@instytutprzywodztwa.org.pl.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019.