STATUT FUNDACJI ARROW – INSTYTUT PRZYWÓDZTWA

Kraków, dnia 26 kwietnia 2010 r.
I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą: Fundacja ARROW – Instytut Przywództwa, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Piotra Gąsiorowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sylwię Jankiewicz w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Urzędniczej 47 dnia 10.05.2010 roku, repertorium A nr 1926/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4
Właściwym ministrem jest mister do spraw edukacji.

§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa państwowego.

§ 7
Fundacja może używać pieczęci i oznak wskazujących jej nazwę i siedzibę.

§ 8
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom zasłużonym dla Fundacji lub celów obranych przez Fundację.

II. Cele i zasady działania

§ 9
Celem Fundacji jest:
1) prowadzenie wszechstronnej i wielostopniowej działalności oświatowej i edukacyjnej i charytatywnej,
2) doskonalenie metod nauczania języków obcych,
3) prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe,
4) prowadzenie działalności na rzecz praw i wolności człowieka.

§ 10
Fundacja swoje cele realizuje poprzez:
1) prowadzenie różnego typu szkół, placówek i instytucji świadczących pomoc potrzebującym,
2) organizowanie i finansowanie różnych form pomocy,
3) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
4) rozwijanie różnych form działalności charytatywnej, edukacyjno – wychowawczej i sportowo – turystycznej,
5) współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji,
6) prowadzenie działalności szkoleniowej i gospodarczej także w celu nauczania oraz świadczenia pomocy potrzebującym.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), z czego 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przeznacza się na prowadzenia działalności gospodarczej oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji oraz przedsiębiorców,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 15
Cały dochód Fundacji może być przeznaczony na realizację jej wszystkich celów statutowych.

§ 16
Fundacja prowadzi zarówno działalność odpłatną, jak i nieodpłatną.

§ 17
W prowadzeniu gospodarki majątkowej Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”; przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
2) pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
3) pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

IV. Organy Fundacji

§ 18
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Komisja Rewizyjna

ZARZĄD FUNDACJI

§ 19
1. Zarząd, w tym Prezes Zarządu Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Fundatora.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. Fundator może być członkiem Zarządu.

§ 20
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji, a
w szczególności: reprezentuje Fundację na zewnątrz,
1) uchwala roczne i wieloletnie działania Fundacji,
2) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji
3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4) ustala regulamin Zarządu i Biura Fundacji
5) tworzy i znosi zakłady Fundacji,
6) powołuje i odwołuje dyrektora zakładu prowadzącego działalność
7) gospodarczą oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość
8) środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
9) zatrudnia pracowników Fundacji,
10) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
11) ustala zasady wynagradzania członków Zarządu

§ 21
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub działający łącznie Zastępca Prezesa Zarządu i członek Zarządu.

§ 23
Szczegółowe kompetencje członków Zarządu określa regulamin Zarządu

§ 24
Zarząd Fundacji udostępnia Fundatorowi, na każde jego żądanie, dokumenty i inne dane obrazujące działalność i stan posiadania Fundacji.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków.
2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnych:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) muszą wykazać, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w
Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Fundacji

§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej;
2) składanie sprawozdań i zgłaszanie wniosków Fundatorowi i Zarządowi;
3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 27
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 28
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i – w razie potrzeby – inni jej członkowie mają
prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

V. Działalność gospodarcza Fundacji

§ 29
1. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
3) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
4) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
5) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
6) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
7) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
8) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
9) Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)
10) Gimnazja (PKD 85.21.A)
11) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
12) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
13) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
14) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
15) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
16) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z)
17) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).

§ 30
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest bezpośrednio przez Zarząd Fundacji lub w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów.

§ 31
Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

VI. Połączenie z inną fundacją

§ 32
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją,

§ 33
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się istotnie zmienić cel Fundacji.

§ 34
Uchwałę w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji – na wniosek Fundatora – większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków.

VII. Zmiana Statutu Fundacji

§ 35
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 36
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu.

VIII. Likwidacja Fundacji

§ 37
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 38
Uchwałę w sprawie likwidacji i przeznaczenia majątku Fundacji pozostałego po jej likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji większością co najmniej 5/7 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 39
Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw edukacji corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 40
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.
Data: 26 kwietnia 2010 r.